DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

JAVNI POZIV

28.12.2021. 06:33

DOO “KOMUNALNO” Tivat

Broj: 01-430/21-1339

Tivat, 27.12.2021

 

DOO “KOMUNALNO” Tivat na osnovu Odluke Odbora direktora o pokretanju postupka prodaje vozila broj 01-043/21-189/59  od 30.11.2021.godine , člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list Crne Gore”, broj 21/09 i 40/11),a u vezi sa članom 3 stav 5 i članom 24 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list Crne Gore” br 44/10) , objavljuje:

 

PRVI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU VOZILA PUTEM PISANE LICITACIJE - SISTEMOM ZATVORENIH KOVERTI

Predmet prodaje su vozila kako slijedi:

  • Teretni automobil – kamion za odvoz smeća marke MAN,

godina proizvodnje 1992, reg.oznaka TV – CG 080,

broj šasije WMAM055430M158518, neregistrovan, početne licitacione cijene 2.031,06€, bez uračunatog PDV-a

  • Teretni automobil - kiper, marke FAP 1921 BK, kiper, godina proizvodnje 1987, registarskih oznaka TVCG 085, broj šasije 106130, neregistrovan, početne licitacione cijene 1.368,54€, bez uračunatog PDV-a.

 Zainteresovani kupci vozila mogu pogledati svakog radnog dana od 09 do 11 časova, počev od dana 28.12.2021 godine do dana 30.12.2021. godine.

Predmetna vozila se prodaju u viđenom stanju i bez prava na naknadnu reklamaciju.

Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda (tenderska prodaja) imaju sva pravna i fizička lica koja predaju ponude u zatvorenim kovertama.

 Ponuda za nadmetanje treba da sadrži: 

  • Redni broj i registarsku tablicu ili broj šasije vozila za koje je ponuđač zainteresovan
  • Ponuđena cijena izražena u eurima
  • Podatke o ponuđaču (za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte ili pasoša, broj telefona ; za pravna lica: naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra Privrednog suda za domaća odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica).

Kriterijum sa prodaju vozila je najveća ponuđena cijena koja ne može biti manja od početne licitacione  cijene.

Vrijeme i mjesto podnošenja ponude: Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakama:

 - “KOMUNALNO doo Tivat” - “Ponuda za kupovinu vozila” - “Ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja ponuda”.

 Na koverti moraju biti naznačeni i osnovni podaci o ponuđaču (naziv i adresa).

Ponude se dostavljaju na adresu: KOMUNALNO doo Tivat, Luke Tomanovića br 7, Tivat, do dana 30.12.2021. godine (petak) do 10 časova.

Javno otvaranje ponuda će biti održano nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda, 30.12.2021. godine u 10.30 časova u prostorijama KOMUNALNO doo Tivat, Luke Tomanovića br. 7., uz mogućnost prisustva zainteresovanih ponuđača.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje su nepotpune, u smislu dostavljanja dokaza određenim ovim Pozivom, kao i u slučaju ako nijesu zapečaćene i one koje su ispod početne cijene neće se razmatrati.

 Učesnik koji ponudi najvišu cijenu, proglašava se Kupcem. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, ponude će se licitirati na licu mjesta.

Izabrani kupac je dužan da zaključi Ugovor o kupoprodaji u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda.

Kupac mora u cjelosti izvršiti uplatu ugovorenog iznosa u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora.

 Preuzimanje vozila izvršiće se nakon uplate ugovorenog iznosa.

Kupac je dužan preuzeti vozilo u roku od 7 dana od dana uplate ugovorenog iznosa.

 Kupac snosi troškove ovjere ugovora i prevoda vozila.

U slučaju da izabrani ponuđač odustane od kupovine, odnosno ukoliko ne potpiše Ugovor o prodaji u definisanom roku ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, Ugovor se može zaključiti sa drugorangiranim ponuđačem.

Kontakt osoba: Za vrijeme trajanja poziva za prikupljanje ponuda za prodaju vozila putem pisane licitacije zainteresovani kupci mogu dobiti sva potrebna obavještenja  na br. tel.  032 671 039.

 Tekst poziva objavljen je u dnevnim novinama "Dnevne novine”,  kao i na web sajtu KOMUNALNO doo Tivat : http://komunalnotivat.com/Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907